Standardy

CVSM dodržuje standardy SIMAR pro internetový výzkum

 

Doporučený kvalitativní standard internetový výzkum pro SIMAR

Tento standard má rozšiřující charakter k platným standardům SIMAR, kterými se realizují zásady ESOMARu. Úkolem standardu je určit specifická doporučení pro výzkumy prováděné prostřednictvím internetu. Tento standard má doporučující charakter.

Výzkumy prováděné prostřednictvím internetu (v rámci tohoto standardu) rozšiřují nebo jsou přímo ovlivněny některými z následujících dokumentů. Související dokumenty a zákony:

1. DEFINICE INTERNETOVÉHO VÝZKUMU

Internetový výzkum je typ marketingového výzkumu, při kterém je sběr dat realizován prostřednictvím internetu, kdy respondent:

 • vyplní dotazník online prostřednictvím internetu/intranetu nebo
 • „stáhne“ dotazník ze serveru (internetový či intranetový server) a odešle jej zpět prostřednictvím elektronické pošty nebo
 • obdrží odkaz (URL link) na dotazník/dotazník prostřednictvím elektronické pošty a vyplní jej (v online) prostředí nebo
 • se účastní hloubkového rozhovoru nebo skupinové diskuse, a to prostřednictvím internetu nebo
 • se účastní v měřícím systému, který monitoruje jeho internetovou aktivitu prostřednictvím „cookies“ nebo aplikace instalované přímo na jeho počítači

Uvedené způsoby účasti přitom nerozlišují, zda je respondent členem panelu nebo se účastní jednorázově.

2. PODMÍNKY

2.1. Dobrovolnost
 • Účast respondenta na výzkumu je vždy dobrovolná. Realizátor výzkumu nesmí rekrutovat respondenty a sbírat o nich osobní informace tajným, nekalým či nevyžádaným způsobem, tedy shromažďováním e-mailových adres a informací o respondentech bez jejich vědomí a bez uvedení způsobu dalšího zacházení s těmito informacemi.
 • Výzkum nesmí za žádných okolností narušovat soukromí účastníků internetového výzkumu. V případě pop-up internetového výzkumu nesmí být návštěvníci internetové stránky, kteří si nepřejí účastnit se výzkumu, obtěžováni např. četným zobrazováním pop-up okna.
 • Realizátor výzkumu musí využít dostupných technologií pro zajištění neobtěžování respondenta a na žádost musí podat informaci o použité technologii.
 • Respondent má možnost odmítnout účast na jakémkoli výzkumu – ihned po nabídce účasti na takovém výzkumu, stejně jako odmítnout jakýkoli další kontakt s realizátorem výzkumu.
 • Osobní informace o internetových respondentech jsou chráněny a nesmí být s nimi nakládáno bez jejich vědomí.
2.2. Anonymita
 • Pro zveřejnění osobních údajů respondenta je vždy zapotřebí mít souhlas respondenta učiněný předem. V opačném případě je vždy zachována jeho anonymita.
 • Osobně identifikované údaje o respondentech nesmi byt použity pro jiné než výzkumné účely (např. pro přímý marketing, ani pro žádné jiné prodejní techniky).
2.3. Informovanost respondenta a kontakt na technickou podporu
 • Respondent je předem pravdivě informován o povaze výzkumu. Účel výzkumu může být utajen tak, aby nevedl k ovlivnění respondenta a respektoval výzkumné potřeby.
 • Respondent je informován o anonymitě a použití sebraných dat v úvodu či popisu výzkumu. Dále by měl být respondent před zahájením vyplňování dotazníku informován o možnosti opakovaně vstoupit či nevstoupit do dotazníku, době trvání výzkumu (časové omezení, do kdy je možné dotazník vyplnit) a délce dotazování. Během vyplňování by mělo být zobrazeno měřící zařízení sledující zbývající délku dotazníku.
 • Respondent musí mít možnost zjistit více informací o realizátorovi výzkumu, např. pomocí hyperlinku na webovou stránku realizátora.
 • Informace o výzkumu obsahuje minimálně následující informace:
  • Identitu realizátora
  • Oblast výzkumu (v případě multiklientských výzkumů vyjmenovat oblasti výzkumu)
  • Odměnu (benefity) za účast ve výzkumu – pokud existují
  • Důvod oslovení konkrétního respondenta
  • Link k informacím o ochraně dat (pokud se nejedná o respondenta z panelu)
 • Respondenti musí být informováni o zapojení tzv. cookies, nebo dalšího podobného zařízení a musí mít možnost toto zařízení vypnout, či odstranit, v případě, že to není možné i odvolat svůj souhlas s účastí.
 • Informace musí být doplněna kontaktem na technickou podporu libovolnou formou (email, telefon apod.).
2.4. Bezpečnost osobních dat
 • Osobní data o respondentech musí být zabezpečena tak, aby bylo zabráněno manipulaci s daty neoprávněnou osobou.
 • Osobni data nesmí být dosažitelná bez nutnosti znalosti bezpečnostních údajů, např. uživatelského jména a hesla, nebo bez vlastnictví digitálního klíče.
 • Osobními daty se pro účely internetového výzkumu rozumí odpovědi respondenta spojené s identifikačními údaji o daném respondentovi.
 • Dotazování dětí a mladistvých se řídí zvláštními zásadami, stanovenými ESOMARem. Pokud si nemůže realizátor obstarat ověřený souhlas rodičů s dotazováním mladistvého (i přes internet), nemůže dotazovat osoby mladší 15ti let.
2.5. Opora výběru respondentů
 • Využití soukromé i firemní adresy pro rekrutaci respondentů k účasti na výzkumu je možné pouze v případě, kdy tyto adresy byly poskytnuty se souhlasem jejich uživatele k zaslání informací tohoto typu. Pokud je využita databáze klienta, pak musí email obsahovat informace o zdroji této databáze.
 • Emailové adresy nebudou využity k opakovanému kontaktu nad rámec výzkumného šetření. Adresy nebudou zpracovávány spolu s ostatními daty a bude zajištěno jejich bezpečné uložení zabraňující jejich zneužití.
 • Emailové zprávy zasílané respondentům a potenciálním respondentům v souvislosti s výzkumy respektují soukromí uživatele a limity internetové technologie. Nesmí být datově náročné, neobsahují rozsáhlé grafické prvky, nebudou odesílány opakovaně a častěji, než je nezbytně nutné.
 • Výzvy k participaci na výzkumu nebudou maskovány zavádějícími informacemi, zejména tzv. trikovými emaily předstírajícími jiné důvody oslovení potenciálního respondenta, než je marketingový výzkum.
 • Emailová výzva k participaci na výzkumu musí obsahovat: informace a kontakt na agenturu provádějící výzkum, důvod oslovení respondenta, zdroj emailové adresy, časový nárok na interview/sběr dat, téma výzkumu, odkaz na automatické vymazání ze seznamu odběratelů.
2.6. Ochrana soukromí
 • Všechny osobní údaje a další informace, které respondent sdělí o své osobě, musí být uchovány v tajnosti a nesmí být využívány k jiným účelům (nabídka zboží, služeb a další marketingové aktivity, apod.).
 • Pokud respondent v rámci výzkumu odpoví na otázku, která umožňuje osobní identifikaci, musí realizátor zajistit, aby tato osobní data nemohla být propojena s jeho osobou, tj. klient nesmí mít možnost zjistit identifikaci respondenta spojenou přímo s jeho odpověďmi.
 • Na vyžádání respondenta musí realizátor vymazat jeho kontaktní údaje, pokud již respondent nechce být osloven v rámci dalších výzkumných projektů.
 • Kontakt v rámci dalších výzkumných projektů je povolen pouze tehdy, dal-li respondent s tímto jednáním předem souhlas.

3. KONTROLA DAT

3.1. Kontrola duplicit či opakovaného vyplnění
 • Kontrola duplicit a opakovaného vyplnění je dána současnými technologickými možnostmi. Realizátor musí vždy využít dostupné technologie pro zajištění kontroly duplicit a na vyžádání musí podat informaci, které technologie využil.
 • Při sběru dat prostřednictvím internetu bude členská agentura dodržovat následující postup kontroly dat, rozdílný pro uvedené typy výzkumu, podle následujícího schématu:
  respondent aplikace externí kontrola
O: není požadováno
X: je požadováno do míry dané technickými možnostmi
U: dle zvážení realizátora
jednoznačný identifikátor

(adresa, telefon, email, id/heslo, etc.)
technologické omezení duplicitního vyplnění 

respondent nebude opakovaně vyzván k výzkumu, po ukončení interview nebude možné vyplnit/odeslat znovu a aplikace nepřijme duplicitní záznam
telefonicky, korespondenčně
x % souboru
Web survey
Pop-up survey
intercept survey
O X U
Panel X X U
další typy výzkumu definované ve standardech U U U

4. SPECIFIKA PANELOVÉHO INTERNETOVÉHO ŠETŘENÍ

4.1. Rekrutace panelu
 • Rekrutace probíhá online nebo offline. Informace o způsobu rekrutace je veřejná, neboť ovlivňuje vypovídací hodnotu výsledků.
  • Offline rekrutovaný panel má větší šanci být reprezentativní pro uživatele internetu, neboť neomezuje záběr rekrutace jen na vybrané servery. U offline rekrutace je také podstatná volba mezi F2F a CATI - vzhledem k omezené penetraci pevných telefonních linek i mezi uživateli internetu, je výběr čistě CATI rekrutace panelu zkreslující.
 • Pro vytváření panelu by měl být k dispozici aktualizovaný „Zaváděcí výzkum“, tedy data, podle kterých bude panel strukturován a vážen.
  • Spoléhání jen na samovýběr panelistů je zkreslující. Zaváděcí výzkumy jsou také podkladem pro váhy - internetové panely trpí např. standardně podhodnocením skupiny méně častých uživatelů.
4.2. Údržba a obnova panelu
 • Součástí údržby panelu je alespoň roční aktualizace statistik o jeho členech, kontrola spolupráce jednotlivých členů, vyřazování „mrtvých duší“, komunikace s panelem (např. prostřednictvím online buletinu).
 • Obnova panelu je založená na náhradě vyřazených členů náhradníky se stejnými sociodemografickými charakteristikami. Vyřazení může být důsledkem nespolupráce panelisty, vyhodnocení panelisty jako nespolehlivého nebo na tzv.nucené rotaci (tj. předem dohodnuté obnově části panelu, zajišťující stálou kvalitu sbíraných dat). Procento obnovy závisí na povaze projektu, který se panelem řeší a tato hodnota by měla být na žádost výzkumnou agenturou sdělena.
 • Realizátor výzkumu poskytuje klientovi informaci o aktuální struktuře panelu a také o způsobech dovažování dat.
 • Online panelisté jsou informováni, že veškerá jejich osobní data (adresa, údaje sloužící jako kriteria výběru) jsou použity pouze pro výzkumné účely. Dále jsou srozuměni s možností, že mohou kdykoli ukončit svou účast v online panelu a veškeré jejich osobní data budou trvale odstraněna.
4.3. Pools – databáze pro výběr panelu

Při využívání veřejných a komerčních online databází musí být zajištěny srovnatelné standardy jako u online panelů vytvořených, udržovaných a vlastněných přímo realizátorem výzkumu.

5. PREZENTACE VÝSLEDKŮ

Tato část má jednoznačně rozšiřující charakter existujícího standardu SIMAR, konkrétně „Prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu“

 • Při prezentaci internetového výzkumu uvede členská agentura následující údaje: typ sběru dat, výběrový mechanismus.
 • V případě, že budou při prezentaci výzkumu zobecňovány výstupy na cílovou populaci, uvede členská agentura, nad rámec v bodě 1 specifikovaných údajů, informace o základní populaci a cílové populaci.
 • V případě, že interpretované závěry výzkumu budou založeny na anketním šetření (respondent nebude vyzván k participaci na výzkumu unikátně, prostřednictvím speciální aplikace), bude tento fakt prezentován.

Tento doporučený kvalitativní standard byl schválen členskými agenturami SIMAR „per rolam“ s platností od 1.ledna 2005.